KALCIJUM I ČUVANJE

Jabuke treba sačuvati nakon berbe sledećih 5-6 meseci, za tržište. Koji je uticaj kalcijuma  na očuvanje kvaliteta plodova? Od svih fizioloških promena odnosno bolesti koje vode poreklo iz voćnjaka najzastupljenije su: gorke pege, udubljene pege oko lenticela i staklavost plodova.

U pojedinim godinama gorke pege u skladištima odnosno u hladnjačama mogu da zahvate preko 30% plodova, i na taj način dovede u pitanje ekonomsku opravdanost dužeg čuvanja plodova iz ovih voćnjaka. Fiziološka promena se ispoljava u obliku okruglasti pega koje mogu biti različite boje, od žućkaste i zelene do crvenkasto smeđe i crne. Pojava tamnih pega prati i ulegnuće pokožice koje se, kao i promena boje, javlja zbog odumiranja ćelija u tkivu mesa ploda i formiranja plutastih struktura,što ima za posledicu gorak ukus pega.Na ove fiziološke promene plodova kako za samu pojavu tako i za prevenciju najodgovorniji sadržaj Ca u plodu.

Istraživanja su pokazala da plodove jabuke koji sadrže manje od 0,05% Ca, ne treba skladištiti, jer će kod njih pojava gorkih pega zahvatiti od 30-100% plodova.

Plodovi jabuke sa sadržajem Ca od 0,06-0.07% mogu da se čuvaju samo 1.5 - 2 meseca. Dakle sa povećanjem sadržaja Ca u plodu raste i njegova sposobnost za čuvanje, odnosno smanjuju se uslovi za pojavu gorkih pega. Praksa je dokazala da se Ca usva ja preko korena i kreće se ksilemskim tokom prema vrhu, ali nema i silazne tokove. Kalcijum se ne može premestati iz lista u plod i to je jedna od njegovih osnovnih osobina. Ukupna količina Ca u plodu jabuke usvoji se do momenta kada je plod veličine oko 2 cm u prečniku.

jabuka kalcijum.

Novija istraživanja pokazuju da bor učestvuje u transportu kalcijuma kroz biljku pa je pokretljivost kalcijuma u biljci uslovljeno sadržajem bora. Plodovi locirani bliže vrhu imaju niži sadržaj kalcijuma nego oni koji se nalaze ispod. Plodovi sa niskim sadržajem kalcijuma i fosfora  i visokim sadržajem azota i kalijuma u mesu ploda nisu preporučivi za duže skladištenje. Mnogi fiziološki poremećaji u skladištu, kao što su gorke pege i posmeđenje pokožice, rastu  tokom skladištenja kada je sadržaj  azota u plodu veći od 500 mg/kg sveže mase a kalcijuma manje od 50-60 mg/kg sveže mase.

jabuka kalcijum.jpg

Zbirni pregled faktora koji deluju na pojavu gorkih pega:

· Zavisi od bujnosti i starosti stabala (osetljiviji su plodovi bujnih i mlađih stabala).

· Oboljevaju sve sorte, ali je intezitet oboljenja sortna specifičnost.

· Veća je sklonost obolevanja kod sorti gajenih na podlogama  slabije bujnosti.

· Intezitet zimske rezidbe direktno utiče na intezitet bolesti (što je zimska rezidba jača,to je vegetativni rast u proleće više izražen, a time je i veća pojava gorkih pega.

· Proređivanje plodova do optimalnog odnosa između lisne površine i broja plodova smanjuje pojavu bolesti a jače proređivanje ima za dejstvo obrazovanje krupnih plodova koji su skloni obolevanju.

·Topao period posle cvetanja i pre berbe, kao pojava sušnih perioda utiče na jači intezitet.

·Intezitet oboljenja je ispoljen na zemljištima jako kiselim, peskovitim i prosušenim.

·Veliki uticaj ima đubrenje sa N, P, K, Ca, Mg, i B pa je potrebno uskladiti njihov odnos u zemljištu

Veći sadržaj fosfora u plodu može da ublaži negativno delovanje azota.,veća koli- čina K i Mg utiče na veći intezitet obolevanja plodova, veći sadržaj bora smanjuje pojavu gorkih pega.

Mere radi smanjenja pojave gorkih pega su različite:

Preventivno na uspostavljanju kontrolisane ishrane i biološke aktivnosti zemljišta, što se može   ostvariti kalcifikacijom, đubrenjem organskim đubrivima, odgova- rajućim pomotehničkim merama.

Kurativne mere podrazumevaju folijarno prihranjivanje voćaka sa Ca i B ili potapanje plodova posle berbe u rastvoru kalcijumovi soli. 

 

Glišić Dragoljub dip.ing.  PSSS Mladenovac

Dodaj komentar


Sigurnosni kod
Osveži

Postanite naš član

Svaki registrovani član (voćar) može postaviti neki svoj članak o voćarstvu, a najstariji i najaktivniji članovi, ako žele, mogu raditi u moderaciji sajta.